هتل فرجام | 09921616224

هتل فرجام تمرین. اصول مدیریت استراتژیک برای ایجاد مزایای رقابتی برای رهبران صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هتلداری سازمان‌ها. به طور خاص، این دوره به بررسی کل شرکت، صنعت و محیط رقابتی می‌پردازد که در آن عمل می‌کند. هدف این است که ابزار تحلیلی را برای انجام تجزیه و تحلیل محیط، […]