هتل قنات کوثر | 09921616224

هتل قنات کوثر با این حال، اثرات منفی نیز وجود دارند. ارزش املاک ممکن است به نقطه اوج برسد هتلداری برای ساکنان محلی، و فصلی بودن صنعت گردشگری ممکن است ایجاد کند. – یا اقتصاد قحطی – یا قحطی. همانند هر اقتصاد، اگر بیش از حد منابع تنها روی یک اقتصاد متمرکز باشد هتل صنعت، […]