هتل زرگنده | 09921616224

هتل زرگنده طبیعت استراتژی گفتگوی جهانی را منتشر کرده‌است. همراه با و موسسات ملل متحد، برای مثال یونسکو و سازمان ملل متحد این نشریه قصد دارد که یک برنامه آموزشی محیط‌زیست تهیه کند. هتلداری هتل نزدیک زرگنده استراتژی برای منابع زنده و حفاظت از آن با محیط‌زیست فعلی مشکلاتی نظیر بیابان‌زایی و از دست دادن […]